Czwartek, 30 maja 2024
 

Regulamin serwisu

 

Definicje

 • Portal CentrumFinansowe.NET - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez zespół Portal CentrumFinansowe.NET a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet udostępnioną w domenie centrumfinansowe.net
 • Serwis - oznacza zamienną nazwę stosowaną dla określenia Portal CentrumFinansowe.NET
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu
 • Użytkownik - oznacza każdą osobę która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu
 • Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez centrumfinansowe.net w tym: Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron CentrumFinansowe.NET, Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych, w tym system komentarzy - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach serwisu. Usługi pośrednictwa finansowego - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Portalu CentrumFinansowe.NET, Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu CentrumFinansowe.NET na zlecenie Partnerów.
 • System komentarzy - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach serwisu.
 • Partner - oznacza podmiot dostarczający treści lub produkty/usługi finansowe dostępne w serwisie
 • centrumfinansowe.net - oznacza domenę centrumfinansowe.net do której wszelkie prawa posiada osoba prywatna.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania z Portalu CentrumFinansowe.NET
 • Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 • centrumfinansowe.net udostępnia serwis, w którym Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku takich serwisów do usług świadczonych przez centrumfinansowe.net zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na ich stronach.

Warunki techniczne korzystania z serwisu

 • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.
 • centrumfinansowe.net zastrzega, że w przypadku niektórych treści dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu CentrumFinansowe.NET lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu CentrumFinansowe.NET oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w Postanowienia ogólne pkt.4

Prawa i obowiązki użytkownika

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu CentrumFinansowe.NET w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • Zakazane jest korzystanie z Portalu CentrumFinansowe.NET w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność

 • Wykonawca serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu CentrumFinansowe.NET były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.
 • Wykonawca Portalu CentrumFinansowe.NET nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy znajdujących się w serwisie, które to są prywatnymi opiniami użytkowników. W celach podwyższenia bezpieczeństwa, od użytkowników, którzy udzielają komentarzy na stronie MyBank.pl pobierane i zapisywane w bazie danych są takie informacje jak: adres IP, host oraz czas wysłania komentarza.
 • Portal CentrumFinansowe.NET zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 • Wykonawca serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu CentrumFinansowe.NET w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • Portal CentrumFinansowe.NET nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w serwisie artykułach pochodzących od innych niż CentrumFinansowe.NET wydawców polskich i zagranicznych.
 • Portal CentrumFinansowe.NET nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Portal CentrumFinansowe.NET
 • Portal CentrumFinansowe.NET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 • Portal CentrumFinansowe.NET zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 • Portal CentrumFinansowe.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Prawa własności intelektualnej

 • Portal CentrumFinansowe.NET udostępnia w serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 • Portal CentrumFinansowe.NET udostępniając w serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 • Użytkownicy Portalu CentrumFinansowe.NET są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 • Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 • Udostępniając własne treści w Portalu CentrumFinasowe.NET Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a serwis udzielaja prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

Ochrona prywatności

 • Portal CentrumFinansowe.NET w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 • Portal CentrumFinansowe.NET używa plików Cookies, które dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. W celach podwyższenia bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych serwis zbiera także informacje zawarte w logach dostępowych do strony (adresy IP, data, godzina wejścia itd.). Adresy IP oraz hosty pobierane są od użytkowników, którzy udzielają komentarzy na wybranych stronach serwisu.
 • Portal CentrumFinansowe.NET gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się tylko, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: Po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych odobowych

 • Portal CentrumFinansowe.NET zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Portal CentrumFinansowe.NET zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Portal CentrumFinansowe.NET, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Portal CentrumFiansowe.NET
 • Portal CentrumFinansowe.NET zastrzega, że w przypadku zgłaszania problemów, uwag związanych z korzystaniem z serwisu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Portalu CentrumFiansowe.NET do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Portal CentrumFinanswoe.NET zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.
 • W przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu CentrumFinasowe.NET z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Postawnowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2012r.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 • Portal CentrumFinansowe.NET zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 • Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie serwisu pod adresem http://www.centrumfinansowe.net/regulamin.
 • Korzystanie przez użytkownika z Portalu CentrumFinansowe.NET po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
Regulamin z dnia 31.07.2012

Newsletter

 

Top Produkty !!!

1. Lokaty i Obligacje
Lion's Bank (Lokata)
 
2. Kredyty gotówkowe
Alior Bank (Pożyczka gotówkowa)
 
3. Konta osobiste
T-Mobile Usługi Bankowe (Konto osobiste)
 
4. Kredyty mieszkaniowe
Expander (Kredyt mieszkaniowy)
 
5. Ubezpieczenia na życie
ING Życie (Ubezpieczenie na wypadek nowotworu)